بازسازی قالب های فرسوده به کمک جوش لیزر

توضیحات پروژه

بازسازی قالب های فرسوده به کمک جوش لیزر

یکی دیگراز خدمات شرکت ره داد خودرو که تحت مجموعه پریش فعالیت می کند ،  باز سازی قالب های قدیمی و فرسوده می باشد

جزئیات پروژه

  • مشتریان: جوش لیزر
  • تاریخ: دوشنبه, 26 آبان 1399